Regulamin sklepu internetowego

prowadzonego pod adresem www.wood-room.pl

Sklep internetowy Wood Room dostępny pod adresem internetowym www.wood- room.pl prowadzony jest przez Kamila Rębaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kamil Rębak WOOD ROOM, Mostki 117B, 26-130 Suchedniów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6631677465, REGON 260160370.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego WOOD ROOM;
 5. Serwis – serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.wood- room.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wood-room.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kamil Rębak WOOD ROOM, Mostki 117B, 26-130 Suchedniów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6631677465, REGON 2601603705.
 8. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Towar na indywidualne zamówienie – Towar niemagazynowany, którego produkcja rozpoczyna się z momentem przyjęcia zamówienia przez Sklep internetowy
 10. Umowa sprzedaży zawarta na odległość – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy WOOD ROOM a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego;
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

II. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wood-room.pl
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
 3. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Sklep Internetowy WOOD ROOM działający pod adresem www.wood- room.pl prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów przeznaczonych przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem sieci Internet.
 5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego WOOD ROOM, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu.

III. Warunki składania zamówienia, zawarcie umowy i jej realizacja

 1. W celu złożenia zamówienia Klient dokona rejestracji Konta w Sklepie Internetowym lub skorzysta z zakupu bez logowania wypełniając formularz. W obu przypadkach należy wypełnić elektroniczny formularz podając następujące dane: imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, kod pocztowym, miasto), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu. W przypadku przedsiębiorców należy wskazać dodatkowo firmę przedsiębiorcy oraz NIP. 
 2. Zamówienia w sklepie internetowym Klient może składać wyłącznie poprzez stronę internetową www.wood-room.pl
 3. Proces złożenia przez Klienta zamówienia przebiega według następujących etapów: a) wybór zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w Koszyku; b) wybór sposobu odbioru zamówionego Towaru ( dostawa albo odbiór osobisty) c) wskazanie adresu dostawy; d) wybór sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji.
 4. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku.
 5. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 6. Wszelkie informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z WOOD ROOM Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia i od tego mementu umowę traktuje się za zawartą.
 8. W wyjątkowych sytuacjach gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia, poinformuje o tym niezwłocznie Klienta, który może wyrazić zgodę na zmiany w zamówieniu albo zrezygnować z całego zamówienia.
 9. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w terminie.
 10. Sprzedawca w szczególnych wypadkach i z przyczyn od niego niezależnych zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia, Klient będzie wówczas o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
 11. Potwierdzeniem dokonania zakupu jest Faktura VAT lub paragon, które są dostarczane w momencie dostawy lub odbioru towaru.

IV. Cena i forma dostawy

 1. Wszystkie ceny podawane na Stronie www.wood-room.pl są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów transportu zamówionego towaru na miejsce jego doręczenia 3 wskazane przez Klienta, koszty te Klient pokrywa dodatkowo chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
 2. Podana na Stronie sklepu wysokość cen poszczególnych towarów, obowiązująca w dniu złożenia przez Klienta zamówienia na poszczególne towary, obowiązuje od dnia złożenia przez Klienta zamówienia do dnia jego realizacji.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wyprzedaży. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość pobrania zadatku na poczet realizacji zamówienia, w wysokości indywidualnie określonej. W takim wypadku wpłata zadatku jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sklep. W razie nieuiszczenia zadatku w uzgodnionym terminie umowa ulega rozwiązaniu.
 5. Zadatek w przypadku niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta nie podlega zwrotowi.
 6. Zadatek w przypadku niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy podlega zwrotowi w pojedynczej wysokości.
 7. W razie wykonania Umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet ceny.
 8. W przypadku niewykonania Umowy wskutek okoliczności za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności zadatek będzie zwrócony.
 9. Formy dostawy zamówionego towaru: a. dostawa przez transport sklepu lub zewnętrzną firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres, b. odbiór własny.
 10. Zamówiony Towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej jak i dowożony jest transportem własnym Sprzedawcy. O sposobie metody dostarczenia decyduje Sprzedający mając na względzie dobro transakcji.
 11. Klient za zakupione w Sklepie Towary ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób: a. przelewem na konto Sprzedawcy b. za pobraniem – kwota należnych płatności płatna kierowcy lub kurierowi w momencie przekazania towaru, c. gotówką – odbiór osobisty
 12. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 13. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu WOOD ROOM, są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma.
 15. W przypadku dostawy firmą kurierską (dotyczy również dostawy transportem własnym Sprzedającego) Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki czy nie uległa ona uszkodzeniu w czasie transportu . Jeżeli kupujący znajdzie uszkodzenie powinien w obecności kuriera spisać 4 protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 16. Jeśli opakowanie przesyłki posiada wyraźne uszkodzenia do których mogło dojść w transporcie Klient ma prawo odmówić jej przyjęcia i w takiej sytuacji powinien spisać protokół szkody.
 17. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar.
 18. Kurier ( Kierowca) nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki do mieszkania Klienta.

V. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone (wysłane) Sprzedającemu w terminie 14 dni od daty, w której Konsument wszedł w posiadanie Towaru.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy uważa się umowę za niezawartą. W takiej sytuacji Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy poprzez jego odesłanie. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Przesyłki ze zwrotem Towaru nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę. 
 5. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi, który odstąpił od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia ) związane z zakupem Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem otrzymania od Konsumenta z powrotem zakupionego Towaru. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument udzieli wyraźnej zgody na inny sposób płatności, który nie będzie wiązał się jednak dla niego z ponoszeniem dodatkowych opłat.
 6. Konsument, który odstąpił od umowy jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy na wykonanie mebli nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb czyli Towaru wytworzonego na indywidualne zamówienie Klienta.

VI. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca oferuje Klientowi towar nowy, nieuszkodzony i wolny od wad. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 556-576 kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje można składać: a. – na piśmie na adres: Mostki 117B, 26-130 Suchedniów b. – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wood- room.pl
 4. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli okaże się to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Klient na koszt Sprzedawcy powinien dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedającego. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić go Sprzedawcy w miejscu, w którym się on znajduje.
 5. Zakres wskazanych przez Klienta w reklamacji informacji dotyczący przedmiotu reklamacji, to w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady; określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz podanie danych kontaktowych składającego reklamację. Określone w zdaniu poprzednim informacje mają formę wskazówek i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania powyższych danych.
 6. Biorąc pod uwagę różnice wynikające z parametrów urządzeń, na których serwis jest wyświetlany, Sprzedawca wskazuje, że zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych odcieni produktów i tym samym reklamacje związane bezpośrednio z kolorystyką mebli lub odcieniami kolorów nie będą uwzględniane.
 7. Klient zostanie powiadomiony o decyzji Sprzedawcy w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia w sposób wskazany przez Klienta przy zgłoszeniu reklamacji.
 8. Kupujący niebędący Konsumentem w świetle art. 221 kc traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Powyższe nie 6 obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez Sprzedawcę wady.

VII.Poufność i ochrona prywatności

 1. Firma Kamil Rębak WOOD ROOM jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody.
 2. Wszelkie dane uzyskane od Klienta będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy Klient ma prawo do ich wglądu.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. WOOD ROOM podejmie wszelkie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego drogą elektroniczną na adres: biuro@wood-room.pl ze wskazaniem rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

IX. Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest Kamil Rębak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kamil Rębak WOOD ROOM, Mostki 117B, 26-130 Suchedniów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6631677465, REGON 260160370.Dane kontaktowe: tel: +48 664 753 413, 48 662 295 749, adres e-mail: biuro@wood-room.pl
 2. Firma Kamil Rębak WOOD ROOM przetwarza dane osobowe w celach:
  • świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowym www.wood-room.pl– podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • sprzedaży produktów oferowanych przez Firmę Kamil Rębak WOOD ROOM podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy Kamil Rębak WOOD ROOM – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit.f RODO);
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy Kamil Rębak WOOD ROOM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu i zawarcia umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą: 
  • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firmy Kamil Rębak WOOD ROOM w celu obsługi portalu www.wood- room.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością w/w Firmy;
  • podmioty świadczące usługi dostawy produktów;
  • podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą księgową lub prawną administratora 
  • instytucje uprawnione do kontroli działalności administratora lub instytucje uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • firmy pośredniczące w transakcjach płatniczych oraz firmy kurierskie, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki;
  • banki obsługujące transakcje bezgotówkowe;
  • organy administracji publicznej o ile wynika to z przepisów prawa.
 6. Każdemu Klientowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 7. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Postanowienia końcowe

 1. Klient zobowiązany jest do:
  • niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • niedostarczania treści obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.);
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego działanie, które mogłoby utrudnić funkcjonowanie Strony www.wood- room.pl lub mogące narazić na nieuzasadnioną utratę renomy lub dobrego imienia;
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów ;
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie na własny użytek (zakaz korzystania ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej);
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. W przypadku powzięcia przez Sklep WOOD ROOM informacji o jakichkolwiek naruszeniach Regulaminu, w tym naruszeniach wymienionych powyżej, konto Klienta dokonującego ww. naruszeń może zostać natychmiast zawieszone lub usunięte.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WOOD ROOM a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1145 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.