Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności przed
skorzystaniem z usług naszego serwisu i przed podaniem jakichkolwiek danych
osobowych.

Oświadczamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako
RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U.
2018 poz.1000).

 1. Administratorem danych osobowych jest Kamil Rębak prowadzący
  działalność gospodarczą pod firmą Kamil Rębak WOOD ROOM, Mostki
  117B, 26-130 Suchedniów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6631677465, REGON
  260160370.Dane kontaktowe: tel: +48 664 753 413, 48 662 295 749,
  adres e-mail: biuro@wood-room.pl
 2. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych do którego to można wnieść skargę.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • zawarcia i realizacji transakcji sprzedaży naszych usług lub produktów, a
   także realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych/gwarancyjnych
   (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z
   zawartą umową, w tym m.in. wystawienia oraz przechowywania faktur VAT(podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas
   nałożony (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • przedstawienia oferty naszych usług i produktów drogą elektroniczną lub telefoniczną, na podstawie wyrażonej zgody oraz zgodnie z naszym
   prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
  • badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest
   naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
   RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na
   wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie
   uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, które
  podajecie Państwo lub pozostawiacie w ramach korzystania z serwisu
  www.wood-room.pl:
  • podstawowe dane identyfikacyjne w tym imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, adres, adres e – mail, numer telefonu,
  • elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne;
  • dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii.
 5. Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom
  podmiotów:
  • dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Firmy Kamil
   Rębak WOOD ROOM w celu obsługi portalu www.wood-room.pl oraz
   podmioty świadczące usługi związane z bieżącą
   działalnością w/w Firmy;
  • świadczących usługi dostawy Towarów;
  • zajmującym się obsługą księgową lub prawną administratora;
  • uprawnionym do kontroli działalności administratora lub uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz firm kurierskich; dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki;
  • banków obsługujących transakcje bezgotówkowe;
  • organów administracji publicznej o ile wynika to z przepisów prawa.
 6. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego.
 7. Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO informujemy, iż:
  • Państwa dane pozyskane w celu zawarcia i realizacji transakcji sprzedaży naszych produktów lub usług przechowujemy i przetwarzamy przez okres trwania transakcji, aż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych transakcji lub do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa;
  • dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych oraz
   badania satysfakcji, przetwarzamy wyłącznie w okresie obowiązywania
   wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta ważnego
   sprzeciwu.
 8. Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych;
  d) prawo ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu marketingowego wobec
  przetwarzania danych;
  f) prawo do przenoszenia danych;
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie
  udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe uprawnienia są realizowane poprzez przesłanie na adres: biuro@wood-room.pl lub Kamil Rębak WOOD ROOM 117B, 26-130 Suchedniów wniosku wraz z danymi, które umożliwią Państwa jednoznaczną identyfikację oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem. W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do świadczenia usługi, żądanie ich usunięcia jest traktowane jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy i przynosi skutki określone w Regulaminie serwisu.